Начало Документи Решение № 434/28.02.2006
Решение № 434/28.02.2006

Общински съвет -Перник на извънредно заседание, състояло се на 28.02.2006 год. обсъди Докладна записка (вх.№ 72/15.02.2006 г.) от инж. Ант. Георгиева – Кмет на Община Перник и Становище на ПК"ОКВ" относно: Преобразуване на УНБ "Св. Минков" – Перник в регионална библиотека.

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и съгласно чл.9 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата, с 38 (тридесет и осем) гласа ЗА, прие

Р Е Ш Е Н И Е № 434

1.Преобразува Универсалната научна библиотека "Светослав Минков " – Перник, в регионална библиотека, със седалище Перник, пл. "Кракра" 1 – Дворец на културата, с територия, на която осъществява културна дейност – Пернишка област.
2.УНБ "Св. Минков" осъществява функции на основна библиотека за община Перник, като събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечно-информационните си ресурси.
3.УНБ "Св. Минков" осъществява и допълнителни дейности, както следва:
3.1.да оказва съдействие на Министерството на културата при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване;
3.2.да извършва библиотечно-информационно обслужване и междубиблиотечно заемане;
3.3.да координира изграждането на автоматизирани библиотечни мрежи;
3.4.да координира краеведската дейност и поддържането, съхраняването и предоставянето за ползване на архива на местната книжнина и печат;
3.5.да извършва координационна, квалификационна и експертно-консултантска дейност за всички библиотеки на територията на Пернишка област, независимо от тяхната ведомствена принадлежност;
3.6.да събира, обработва и предоставя информация за библиотеките от региона на органите на държавна и местна власт и да предлага конкретни мерки за подобряване на тяхната дейност;
3.7.да разработва и участва в реализирането на програми и проекти.
4.1. За основната си дейност УНБ "Св. Минков" се финансира чрез общинския бюджет и в съответствие с чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗЗРК.
4.2.За осъществяването на допълнителните си функции УНБ "Св. Минков" се финансира съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от ЗЗРК.
5.Задължава кмета да извърши процедурата по съгласуване с Министерството на културата преобразуването на УНБ "Св. Минков" в регионална библиотека.

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Е Р Н И К
П Р О Т О К О Л № 2
гр. Перник, 28.02.2006г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Д. МИТРЕВ/

 

Ние използваме "бисквитки", за да може нашият сайт да функционира правилно, да персонализираме съдържанието в него и да предоставим функции за социалните мрежи и анализ на нашия трафик.

Политика за поверителност Приемам