Начало Правилник
Из правилника
  • Всеки гражданин на Пернишки регион има право да ползва услугите на библиотеката, за което се регистрира като читател.
  • Пълнолетни граждани се записват, като представят личната си карта.
  • Децата и юношите от 6 до 15 години се записват с личната карта на родител или настойник. Тези читатели се обслужват в Детския отдел на библиотеката.
  • Читателите се регистрират ежегодно. Неиздължили се читатели не могат да бъдат пререгистрирани.
  • Читателите са длъжни да уведомят своевременно за промяна на адресна регистрация, месторабота и др.
  • Читателите не могат да заемат за дома следните библиотечни материали : периодика, ценни и единствени материали от едно издание, справочни издания, библиотечни материали, получени по междубиблиотечно книгозаемане.
  • Читателите вписват заетите за дома или в читалнята библиотечни документи в читателския си картон или в заемната бележка и се подписват срещу всяко заглавие поотделно.
  • Срокът за ползване на библиотечни документи е: за книги - 30 дни, за аудиовизуални материали - от 1 до 5 дни.
  • Читателите могат да получават библиотечни материали и от други библиотеки, съгласно разпоредбите на Правилника за междубиблиотечно заемане. Читателят заплаща пощенските разноски.

Съгласно наредбата за опазване на библиотечните фондове читателите са длъжни :

1. Да ползват библиотечните материали внимателно, да не ги увреждат физически.

2. Да връщат в указания срок библиотечните документи. Да не ги преотстъпват другиму за ползване.

3. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп и приетата организация на обслужване.

4. При загубени и физически повредени библиотечни материали, читателят е длъжен да ги замени с идентични екземпляри или с друго издание на същото заглавие, или с равностойно по съдържание и цена.

5. Когато читателят получи предизвестие за връщане на просрочени библиотечни документи, той е длъжен да ги върне в срок от два месеца от датата на предизвестието.

Когато читателят повреди библиотечния материал до такава степен, че го прави негоден за използване или го е загубил, той трябва да го замени с равностойно по цена и съдържание заглавие, или да заплати обезщетение по пазарни цени.

 

Ние използваме "бисквитки", за да може нашият сайт да функционира правилно, да персонализираме съдържанието в него и да предоставим функции за социалните мрежи и анализ на нашия трафик.

Политика за поверителност Приемам